Publicacions específiques sobre Geomorfologia

Acosta, J., Canals, M., Herranz, P., Serra, J., Sanz, J. L., Casas, A., Mateu, G., Calafat, A., Casamor, J. L., Catafau, E. y San Gil, C. 1992. Morfología y ambientes sedimentarios de la cabecera del cañón de Menorca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Acosta, J., Canals, M., Lopez-Martínez, J., Muñoz, A.,Herranz, P. Urgeles, R., Palomo, C. i Casamor, J.L. 2002. The Balearic Promontory geomorphology (western Mediterranean): morphostructure and active processes. Geomorphology, 49: 177-204.

Arnau, P., Laínez, N., Zubillaga, M. i Gómez, D. 2008. Les coves de Cala blanca (Ciutadella de Menorca). Endins, 32: 105-138.

Bourrouilh, R. 1963. Nota preliminar sobre la tectónica de la isla de Menorca (Baleares, España). Notas y comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, 71: 261-264.

Bourrouilh, R. 1964. Données Nouvelles sur l’evolution morphologique de l’île de Minorque depuis le Pliocène supèrieur. C. R. Acd. Sc. Paris, 258: 980-983.

Bourrouilh, R. 1966. Remarques sur la tectonique à Minorque (Baléares, Espagne). C. R. des seanc. de la Soc. Geolo. de France , 10: 391-393.

Bourrouilh, R. 1972. Coulissages de plus 700 km en Mediterranée occidentale: une tectonique de type Californien, precedent les serrages miocènes. C. R. Acd. Sc. Paris, 286: 1339-1342.

Bourrouilh, R. i Gorsline, D. S. 1979. Pre-Triassic fit and alpine tectonics of continental blocks in the western Mediterranean. Geol. Soc. of America Bull., 90: 1074-1083.

Bourrouilh, R. i Bourrouilh, B. 1979. Analyse spectrale et filtrage en eventail des cartes structurales de l’île de Minorque et de l’Est de Majorque (Baléares): Consequences tectóniques. C. R. Acd. Sc. Paris, 275: 1335-1338.

Fallot, P. 1923. Esquisse morphologique des îles Baléares. Revista de Geogr. Alpine, V. 11, 4: 421-448.

Fallot, P. 1923. Reseña morfológica de la isla de Menorca. Revista de Menorca, 18: 333-339.

Fallot, P. 1925. Au sujet de la tectonique des Baléares. C. R. des seanc. de la Soc. Geolo. de France, V. XXV, 6: 78-89.

Fallot, P. 1933. L’enllaç de Menorca amb les cadenes alpines. Bull. de la Inst. cat. d’Hist. Nat., 33: 316-321.

Fornós, J.J. 1999. Rebliment holocènic de la vall incisa de Santa Anna, Sud de Menorca (Mediterrània occidental). Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial M.P. Fumanal, 342-355.

Fornós, J.J., Barón, A. i Pons, G.X. 1996. Arrecifes de coral hermatípicos (Cladocora caespitosa) en el relleno holoceno de la zona de Es Grau (Menorca, Mediterraneo Occidental). Geogaceta, 20: 303-306.

Fornós, J.J., Fumanal, M.P., Pons, G.X., Barón, A., Fornés, A., Pardo, J.E., Rodríguez-Perea, A., Rosselló, V.M., Segura, F. i Servera, J. 1998. Rebliment holocènic a la vall incisa del barranc d’Algendar (Cala Galdana, sud de Menorca, Mediterrània Occidental). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 41: 173-189.

Fomós, J.J., Gómez-Pujol, L., Rosselló, V., Segura, F., Pardo, J. E. i Van Strydonck, M. 2007. El mantell eólic de ses Arenes (Ciutadella de Menorca): dades preliminars i primeres datacions. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 50: 227-237.

Fourcade, E., Azéma, J., Chabrier, G., Chauve, P., Foucault, A. i Rangheard, Y. 1977. Liaisons paléogeographiques au Mésozoique entre les zones externes Bétiques, Baléares, Corso-Sardes et Alpines. Revista Geogr. Phys. Et de Geol. Dyn., 2 (4): 377-388.

García, J.M. 1985. Estudio geomorfológico del karst del migjorn menorquín. Tesi doctoral. Univ. Autònoma de Barcelona. (Inèdita).

Gelabert, B., Fornós, J., Pardo, J., Rossello, V. i Segura, F. 2005. Structurally controlled drainage basin development in the south of Menorca (Western Mediterranean, Spain). Geomorphology, 65: 139-155.

Giménez, J., Gelabert, B. i Sàbat, F. 2007. El relieve de las Islas Baleares. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 15, 2: 175-184.

Gràcia, F., Fornós, J. i Clamor, B. 2007. Cavitats costaneres de les Balears generades a la zona de mescla, amb importants continuacions subaquàtiques. A: Pons, G.X. i Vicens, D. Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge a Joan Cuerda Barceló. Mon. de la Soc. Hist. Nat. Balears, 14: 380 pp.

Gràcia, F., Ginés, J., Pons, G.X., Ginard, A. i Vicens, D. (eds.). 2011. El carst: patrimoni natural de les Illes Balears (2011). Endins, 35, Mon. de la Soc. Hist. Nat. Balears, 17: 368 pp.

Gómez-Pujol, L., Roig-Munar, F.X., Fornós, J.J., Balaguer, P. i Mateu, J. 2013. Provenance-related characteristics of beach sediments around the island of Menorca, Balearic Islands (western Mediterranean). Geo-Mar Lett., 33: 195-208.

Gómez-Pujol, L. i Roig-Munar, F.X. 2013. Acumulaciones de grandes bloques en las crestas de los acantilados del sur de Menorca (Illes Balears): observaciones preliminares. Geo-Temas, 14: 71-74.

Hollister, J.S. 1935. Über die stellung der Balearen invariscichen und Alpinen orogen. Geologia de la Mediterrania Occidental, Vol. 2-5, 47: 1-2.

Martín-Prieto, J. À., Pons, G. X., Rodríguez-Perea., A., Vilaplanaj, J.M., Gelabert, B. 2013. Les enquestes a pescadors com a instrument per a detectar processos erosius al litoral rocallós de Menorca (Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 56: 199-208.

Mauffret, A. 1979. Étude géodynamique de la marge des Îles de Baléares. Societé Géologique de France. Paris.

Montoriol-Pous, J. i Assens-Caparrós, J. 1957. Estudio geomorfológico e hidrogeológico del karst de la península de s’Albufereta (Fornells, Menorca). Rass. Esp. Ital., 9 : 3-48.

Nolan, H. 1895.Structure géologique d’ensemble de l’Archipel Baléar. Bull. Soc. Géol. France, 23: 76-91.

Nolan, H. 1897. Rasgos generales de la estructura geológica del archipiélago Balear. Bol. de la comis. del Mapa Geológico de España, 22: 101-120.

Obrador, A. 1968. Interpretación tectónica del puerto de Mahón. Fondo Cultural Caja Pens. Dip. Prov. Barcelona, 303-310.

Obrador, A. 1972. Significado de unos potholes modelados en el Mioceno menorquín. Acta Geol. Hispánica, 17: 161-163.

Obrador, A. i Mercadal, B. 1979. Geomorfologia de Menorca. Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural Balear. T. 1: 265-320.

Palomar, J. i Pardo, J.E. 2002. Análisis geomorfológico de áreas cársticas mediante Modelos Digitales de Terreno: el caso de los barrancos del Migjorn de Menorca. Inèdit.

Pardo, J.E. i Palomar, J. 2002. Metodología para la caracterización geomorfológica de los barrancos del sur de Menorca mediante perfiles transversales. X Congreso de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección.

Pardo, J.E., Rodríguez-Perea, A., Fornós, J.J., García, F. i Cervera, T. 1997. Caracterización de los fondos de las calas y los barrancos menorquines mediante sondeos eléctricos. Dinámica Litoral Interior, Actas XV Congreso de Geógrafos Españoles, 1: 191-203.

Ponsetí, J. 1909. Expedición a los terrenos volcánicos de Ferragut. Revista de Menorca, 159-160.

Roca, E. 1992. L’estructura de la conca Catalano-Balear: paper de la compressió i de la distensió en la seva gènesi. Tesi doctoral. Univ. Barcelona.

Roig, F. X. 2011. Aplicació de criteris geomorfològics en la gestió dels sistemes litorals arenosos de les Illes Balears. Tesi doctoral. Univ. de les illes Balears.

Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J. A. i Fraga, P. 2007. Descripció del sistema dunar de Cala en Carbó (NW Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 50: 77-85.

Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Fraga, P., Pons, G.X., Rodríguez-Perea, A. i Gelabert, B. 2008. Descripció del sistema dunar de sa Marina de s’Arena (Nord de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 51: 103-116.

Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Fraga, P., Pons, G.X., Rodríguez-Perea, A. i Gelabert, B. 2008. Descripció del sistema dunar de l’arenal de Sant Jordi (cala en Calderer, Nord de Menorca), Illes Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 51:117-130.

Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons, G.X. i Rodríguez-Perea, A. 2009. Descripció del sistema platja-duna de dunar de Trebalúger i Sant Llorenç (S de Menorca, Illes Balears). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 52: 153-166.

Roig-Munar, F.X., Fraga, P., Martín-Prieto, J.Á., Pons, G.X. i Rodríguez-Perea, A. 2009. Descripció del sistema platja-duna de Cala Escorxada. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 52: 155-168.

Rosselló, V., Fornòs, J.J., Fumanal, P., Pardo, J.E. i Rodríguez A. 1997. Elementos morfogenéticos de calas y barrancos del Sur de Menorca. Dinámica litoral-interior. Actas XXV Congreso de Geógrafos Españoles, 1: 246-256.

Rosselló, V.M., Fornós, J.J., Gelabert, B., Giménez, J., Ginés, J., Pardo, J. i Segura, F. 2002. El papel del karst en el macromodelado litoral: el ejemplo de las calas de las Islas Baleares. A Carrasco, F., Durán, J.J. i Andreo, B. (eds.) Karst and Environment: 329-335. Fundación Cueva de Nerja.

Sainz-Amor, E. 1981.Los arenales costeros de la isla de Menorca. Acta Geol. Hispánica, 16: 207-210.

Schindewolf, O. 1951. Glaziale erscheinungen im Oberdevon von Menorca. Akad. Wissen. Lit. Abh. Math. Nat. Kl, 13, 21 pp.

Schindewolf, O. 1960. Fenómenos glaciares del Devónico Superior en Menorca. Mon. Menorquinas (Sep. del “Iris”), 49.

Segura, F. S., Pardo, J.E. i Servera, J. 1999. Tectònica i carst al Migjorn de Menorca: el Prat de Son Bou. A: Geoarqueologia i quaternari litoral. Memorial Mª Pilar Fumanal, 435-446. Universitat de València.

Servera, J. 1997. Els sistemes dunars litorals de les Illes Balears. Tesi Doctoral (inédita). Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears. 904 pp, Atlas 138 pp.

Thomas, J. M. i Montoriol, J. 1951. Los fenómenos càrsticos de Parelleta (Ciudadela, Menorca). Rev. Speleón, T. 2, 4: 191-215.

Trias, M. i Ginés, J. 1989. Algunes noves cavitats de l’illa de Menorca). Endins, 14-15: 5-16.

Vergés, J. i Sàbat, F. 1999. Constraints on the Neogene Mediterranean kinematic evolution along a 1000 km transect from Iberia to Africa. Spec. Publ. Geol. Soc. London. 156, 109-120


 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera